1.3 Lainsäädäntö ja vastuut

Laissa terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitetaan laitteiden turvalliseen käyttöön. Laitteiden käyttäjillä tulee olla hallinnollinen vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että toiminnassa noudatetaan lakia, säännöksiä ja määräyksiä.

 • Käyttäjillä tulee olla riittävä koulutus ja kokemus.
 • Laitteissa tulee olla tarpeelliset merkinnät ja käyttöohjeet.
 • Laitetta tulee käyttää vain valmistajan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen ohjeiden mukaan.
 • Laitteet tulee säätää, ylläpitää, kalibroida ja huoltaa ohjeiden mukaan tarvittaessa ja pitäen huolen jäljitettävyyden säilymisestä.
 • Käyttöpaikka ei saa vaarantaa laitteen toimivuutta.
 • Laitteeseen kytkettynä tai välittömässä läheisyydessä olevat toiset terveydenhuollon laitteet, rakennusosat ja rakenteet, varusteet, ohjelmistot tai muut järjestelmät ja esineet eivät vaaranna laitteen suorituskykyä tai potilaan, käyttäjän tai muun henkilön terveyttä.
 • Laitteen saa asentaa, korjata tai huoltaa vain henkilö, jolla on tarvittava ammattitaito ja asiantuntemus.
 • Lisäksi tulee olla seurantajärjestelmä, johon tulee kirjata:
  • Jäljitettävyyden edellyttämät tiedot käytössä olevista laitteista
  • Käytön yhteydessä syntyneisiin vaaratilanteisiin liittyvät tiedot
  • Tiedot, jotka osoittavat että em. velvoitteista on huolehdittu
 • Kerättävät henkilötiedot ovat salassa pidettäviä.

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 

Pin It on Pinterest

Jaa sivu