4.1 Vieritestauksen tukipalvelu

On suositeltavaa, että hoitoyksiköissä tapahtuvan vieritestauksen taustatukena toimii kliininen laboratorio. Tukipalvelua antavan laboratorion asiantuntijatehtävät sekä ohjaava ja/tai valvova rooli voivat vaihdella vieritestauksen luonteesta ja testauspaikasta riippuen. Vieritestausta tekevän hoitoyksikön ja tukilaboratorion välille on hyvä perustaa vieritestaustyöryhmä, johon kuuluu molempien osapuolien edustajia eri ammattiryhmistä.  Työryhmän moniammatillisuus on suuri etu. Tarvittaessa voidaan yhteistyökumppaneina hyödyntää myös laitevalmistajia sekä potilasjärjestöjä. Mikrobiologisten testien yhteydessä tartuntatautilaki velvoittaa hoitoyksikköä tekemään vähintään valvontasopimuksen laboratorion kanssa. Jo vieritestauksen suunnitteluvaiheessa on hyvä selvittää käyttöönotettavan testin kliininen tarkoituksen mukaisuus ja laatuvaatimukset sekä vieritestauksella haettavat hyödyt suhteessa muodostuviin kustannuksiin.

On suositeltavaa laatia tukipalvelusta kirjallinen sopimus, jossa kuvataan vieritestauksen organisaatio ja vastuut vieritestausta tekevän hoitoyksikön ja tukea antavan laboratorion välillä sekä toiminnasta aiheutuvien kustannusten jako.   Sopimuksessa voidaan määritellä muun muassa seuraavat vastuut ja velvollisuudet:

Uuden laitteen hankinta ja käyttöönotto:

 • Sopikaa vieritestilaitteiden hankintaprosessista.
 • Sopikaa, miten toteutetaan menetelmä/laiteverifioinnit.
  • Sopikaa menettelyt, miten tarkistetaan jo mahdollisesti käytössä olevien vieritestilaitteiden toimivuus.
  • Sopikaa, miten varmennetaan uusien vieritestilaitteiden ja -menetelmien toimivuus.
 • Sopikaa, miten toteutetaan uuden laitetarpeen arviointi ja hankinta.
  • Määritelkää yhdessä, milloin vieritestistä saatava tulos ja sen käyttö on tuotannollisesti ja toiminnallisesti mielekkäämpää tuottaa keskuslaboratoriossa.
  • Määritelkää yhdessä, mikä on minimimäärä testejä, joka vieritestausta tekevän tulee tehdä henkilökohtaisesti, jotta voidaan ajatella taidon säilyvän. Mikäli tämä ei täyty, sovitaan pelisäännöistä, tutkimuksen siirtämiseksi keskuslaboratorioon. Myös kustannustehokkuus tulee arvioida, jos testimäärä on kovin vähäinen.

Laiterekisterin ylläpito

 • Sopikaa kuka ylläpitää laiterekisteriä (sisältö: laitteen nimi, tyyppi, sarjanumero, laitetunnus, sijainti, hankintapäivämäärä, käyttöönottopäivämäärä, käytöstäpoistopäivämäärä sekä laitteelle tehdyt toimenpiteet).

Laitevikatilanteet

 • Miten hoidetaan tuotetuki laitteen ongelmatilanteisiin liittyen.
 • Sopikaa, onko tarpeen ylläpitää varalaitteistoa laiterikkotilanteita varten. Tässä kannattaa huomioida varalaitteiden ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.

Perehdytys ja osaamisen ylläpito

 • Sopikaa, miten uudet vieritestejä tekevät henkilöt perehdytetään ja miten perehdytys kirjataan sekä miten toimitaan jo käytössä olevien vieritestilaitteiden osalta.
 • Sopikaa, mitä perehdytys pitää sisällään (esim. Näytteenotto, laiteperehdytys, laadunvarmistuksen osaaminen (sisäisten kontrollien ja ulkoisten kierrosnäytteiden analysointi) ja miten osaaminen varmistetaan perehdytystilanteessa.
 • Jos perehdyttämiseen osallistuu laitevalmistajan edustaja, sopikaa työnjako – mitä laitevalmistajan edustaja perehdyttää (usein näytteenoton, laitteen käytön, testin teko ja virhelähteet) ja mitä tukilaboratorio perehdyttää (usein näytteenoton ja laadunvarmistuksen) ja miten perehdytykset tällöin kirjataan.
 • Sopikaa, miten osaamista ylläpidetään ja miten sitä seurataan perehdytysten jälkeen.

Ohjeet

 • Sopikaa vastuut ohjeiden laatimisesta ja päivittämisestä testin suorittamista varten (laitevalmistajan suomenkieliset, kuvalliset käyttöohjeet tai tukilaboratorion laatimat ohjeet) sekä laadunvarmistusohjeet (tukilaboratorion laatimat).

Laadunvarmistus ja potilastulosten vastaaminen sekä tallenteiden arkistointivastuu

 • Sopikaa laadunvarmistuksen ja säännöllisten laitehuoltojen/puhdistustoimenpiteiden periaatteet, niiden kirjaaminen ja vastuu niiden suorittamisesta hoitoyksikön ja tukilaboratorion välillä.
 • Sopikaa, miten tulokset vastataan.
  • Vastataanko tulokset IT-järjestelmään.
  • Jos tulokset eivät mene IT-järjestelmään, sopikaa tulosten vastaamistavasta.
 • Sopikaa toiminnasta syntyvien tallenteiden arkistointivastuusta sekä säilytysajoista (potilastulokset, kontrollitulokset, EQA-tulokset, ohjeet, perehdytysdokumentit, seurantataulukot huolloista, eristä jne).
 • Sopikaa kokous- ja palautekäytännöt (erityisesti, että vieritestaustoiminnan mitä osa-aluetta tahansa koskeva palaute saavuttaa tukilaboratorion).

Pin It on Pinterest

Jaa sivu